Algemene voorwaarden QW - Bedrijfsfeest op eigen locatie

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  a. “Opdrachtnemer”, Quite-White (handelsnaam van Boekhout Multimedia) gevestigd te Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30222828.
  b. “Opdrachtgever”, de partij (bedrijf of particulier) die de Opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt.
  c. “Opdracht”, de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
  i. het verrichten van aanvullende dienstverlening op evenementen zoals DJ, Theatertechniek en Horecawerkzaamheden;
  ii. de bemiddeling en/of levering bij verhuur van technische apparatuur voor theatervoorstellingen, feesten en evenementen;
  iii. het leveren van aanvullenende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een Overeenkomst.

De opdrachtgever gaat bij het geven van de opdracht aan de opdrachtnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Betaling van opdracht

Wanneer een overeenkomst gesloten wordt verlangen wij een aanbetaling van 25% wanneer het totaalbedrag van de opdracht € 1000,00 (ex.btw) of meer bedraagt. In alle overige gevallen verlangen wij geen aanbetaling.
De betaling van het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken na facturatie te zij voldaan, tenzij anders overeen gekomen.
De bevestiging die de opdrachtgever ontvangt na boeking is hierin bepalend en kan afwijkend zijn op bovenstaande regelingen.

 1. Reiskostenvergoeding

Er worden reiskosten berekend voor alle gereden kilometers vanuit de vestigingsplaats van de opdrachtnemer te Houten tot aan de locatie waar de werkzaamheden of levering plaatsvindt en weer terug. Voor het retourhalen van apparatuur geldt hetzelfde tarief.
Thuis-feest verzorgt geen feesten op de waddeneilanden. Eventuele tolkosten en parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is uitgevoerd dient de opdrachtgever  dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de opdrachtnemer. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft de opdrachtnemer bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, of althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging tussen 60 of meer dagen: kosteloos.
Opzegging tussen 30 en 60 dagen: 25% van de gage.
Opzegging  30 dagen tot 24 uur voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage.
Opzegging minder dan 24 uur voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

 1. Prestaties Uitvoerder(s)

De opdrachtgever verklaart  bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is.

Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter die een stroomonderbreking tot gevolg heeft is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd.

 1. Garanties en Verplichtingen:

De opdrachtnemer verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. De opdrachtnemer garandeert dat alle beschrijvingen, foto’s, audio-en videomateriaal op de website van de opdrachtnemer representatief zijn.

Mocht door overmacht een medewerker van de opdrachtnemer niet kunnen optreden, dan zal de opdrachtnemer  u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. De opdrachtnemer zal, indien DJ of personeel door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. De opdrachtnemer zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

 1. Overmacht:

Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval een gage aan de opdrachtnemer uitbetalen volgens de berekening onder het hoofdstuk ‘Annulering’ in deze voorwaarden.

Storingen op de locatie van de opdrachtgever ten gevolge van overmacht, ontslaan de opdrachtnemer  van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

 1. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan apparatuur e.d. van de opdrachtnemer, zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door de opdrachtgever of het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening of weersomstandigheden, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen vervangingswaarde van vergelijkbare apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat de schade is toegebracht. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijke aangebracht door derden.
Ook buiten-proportionele glasbreuk wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats van de opdrachtnemer verlaat ofwel vanaf het moment dat apparatuur door de opdrachtnemer wordt achtergelaten op de locatie van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtnemer.

Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gehuurde apparatuur of door inbeslagname ervan.

De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart De opdrachtnemer voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van artiest worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van artiest.

 1. Oponthoud

Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De opdrachtnemer zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

 1. Voorzieningen ter plaatse

Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een stevige wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de dj-plek, bar-plek of andere plek waar personeel of apparatuur van de opdrachtnemer aanwezig is. Opdrachtgever zorgt tevens dat een eventueel podium deugdelijk is.

 1. Stroomvoorzieningen

De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een goede gestabiliseerde  en geaarde stroomvoorziening aanwezig te zijn op maximaal 10 meter van de plaats van het optreden/apparatuur.

 1. Aanwezigheid van trappen of lift tussen de laadlosplaats en de locatie en loopafstand

De aanwezigheid van trappen van twee treden of meer tussen de laad/losplaats en de feestlocatie dient vooraf door opdrachtgever aan de opdrachtnemer  te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van twee treden of meer tussen de laad/losplaats en de feestlocatie zal extra sjouwhulp (minimaal 1 persoon) door opdrachtnemer voorzien worden, hieraan zijn extra kosten verbonden. Indien extra sjouwhulp niet mogelijk is worden kosten berekend voor de geschatte extra tijd die per aanwezige medewerker nodig is om apparatuur en andere spullen te tillen. Deze vergoeding bedraagt meestal € 140,00.
Ook in het geval van aanwezigheid van een lift tussen de laadlosplaats en de feestlocatie is een extra vergoeding van toepassing ivm de tijd die het nemen van een lift kost. Deze 'lifttoeslag' en/of traptoeslag bedraagt meestal € 80,00.

Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de opdrachtnemer zijn diensten zal verzorgen een langere afstand betreft dan 10 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan de opdrachtnemer te worden gemeld, er  zullen dan extra kosten (€ 4,00 per meter afstand extra) in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij de opdrachtnemer.
Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 1. Gebruik apparatuur door derden

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, en dergelijke is enkel toegestaan na overleg vooraf.

 1. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de opdrachtnemer en het personeel van de opdrachtnemer.

 1. Schade

Indien na teruggave of inname van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal de opdrachtnemer dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de opdrachtgever.

De opdrachtnemer, brengt te allen tijde bekwaamd personeel mee met hun materiaal. Het gebruik is dan voor risico van de opdrachtnemer, mits het gebruik verricht wordt door een natuurlijk persoon van de opdrachtnemer. Bij vandalisme en/ of diefstal is de opdrachtgever ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen en vervoersmiddelen zijn ontstaan, door geen natuurlijk persoon van de opdrachtnemer ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever.

Alle schade die wordt aangericht, aan de materialen en de vervoersmiddelen die buiten de huurperiode vallen, ter plaats van de opdracht, tijdens de opbouw en/ of afbouw en de tussen periode, door geen natuurlijke personen van de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever.